Tolar spolkovy  1858  Wurttemberg  Wilhelm I  - A8220 | antikvariat - detail numismatiky
Tolar spolkovy  1858  Wurttemberg  Wilhelm I  - A8220 | antikvariat - detail numismatiky