USA  12 Dolar 1964  J  F  Kenedy | antikvariat - detail numismatiky
USA  12 Dolar 1964  J  F  Kenedy | antikvariat - detail numismatiky